Αντικατάσταση διατάξεων του Ν .4354/2016_Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια …._Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016 / άρθρα 70 & 71)