Πωλήσεις παγιων

Εάν ενδιαφέρεστε για απόκτηση παγίων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
οι Εταιρείες Leasing προσφέρουν πολλαπλές επιλογές