ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η «Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης» (Ε.Ε.Ε.Χ.Μ.) είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Δεν έχει χαρακτήρα εμπορικό και δεν αποσκοπεί στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία κέρδους. Η «ΕΝΩΣΗ» είναι μέλος της LEASEUROPE, της ‘Ενωσης που αντιπροσωπεύει τον Ευρωπαϊκό κλάδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων.

AGLC - 'Ενωση Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

ΣΚΟΠΟΣ

Η «ΕΝΩΣΗ» έχει σκοπό τη διάδοση, προαγωγή, επέκταση και ανάπτυξη του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα, την εξέταση και επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της και την κοινή εκπροσώπηση των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πραγματοποίηση των σκοπών της «ΕΝΩΣΗΣ» επιδιώκεται ιδίως με:

(α) την αλληλοενημέρωση των μελών της για θέματα χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(β) την εξέταση των νομικών διατάξεων (νομών, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων νομισματικών αρχών) που αφορούν τον θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις επιπτώσεις τους στο θεσμό και στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(γ) την υποβολή προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας εμπεριστατωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού και για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση του σκοπού του.

 

(δ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα που αφορά άμεσα ή έμμεσα το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(ε) την καθιέρωση ομοιομορφίας στους κανόνες και στις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το διαρκή εκσυγχρονισμό της, τη μελέτη της διεθνούς πρακτικής και την προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα.

 

(στ) τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προβολή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(ζ) την επιμέλεια, έκδοση και διανομή ενός περιοδικού και άλλου έντυπου ή/ και οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με το αντικείμενο της «ΕΝΩΣΗΣ».

 

(η) την εκπροσώπηση των μελών της «ΕΝΩΣΗΣ» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατά τη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(θ) τη συμμετοχή της «ΕΝΩΣΗΣ», ή των μελών της σε διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς χρηματοδοτικής μίσθωσης.

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της «ΕΝΩΣΗΣ» είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών
 • Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)

            Πρόεδρος: Θεόδωρος Σπυρόπουλος (Δ/νων Σύμβουλος – Εθνική Leasing & Probank Leasing)

            Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Βλάχος (Δ/νων Σύμβουλος – Eurobank Leasing )

            Μέλος: Κωνσταντίνος Κατσώρχης (Δ/νων Σύβμουλος – Hellas Capital Leasing)

 • Ο Γενικός Γραμματέας της «ΕΝΩΣΗΣ»

ΜΕΛΗ

Μέλη της «Ένωσης» μπορούν να γίνουν όλες οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης οι οποίες λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/86 καθώς και οι Διευθύνσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σήμερα η «Ένωση» αποτελείται από 9 μέλη.

 • ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ M.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ M.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ M.Α.Ε.
 • HELLAS CAPITAL LEASING M.A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ M.Α.Ε.
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ M.Α.Ε.
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING Μ.Α.Ε.
 • PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ A.E.
 • ATTICA BANK – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  / Τμήμα Υποστήριξης Εργασιών Leasing