Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014_ Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018 – άρθρο 57)

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014_ Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018 – άρθρο 57)