Αναπτυξιακός νόμος_Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή & οικονομική ανάπτυξη της χώρας_Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης_Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22-06-2016)

Αναπτυξιακός νόμος_Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή & οικονομική ανάπτυξη της χώρας_Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης_Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22-06-2016)