Μείωση μισθώματος (40%) επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας_Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30.05.2020 – άρθρο 2) – Κύρωση 13.04.2020 ΠΝΠ – Μέτρα λόγω Covid 19

Μείωση μισθώματος (40%) επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας_Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30.05.2020 – άρθρο 2) – Κύρωση 13.04.2020 ΠΝΠ – Μέτρα λόγω Covid 19