Ρύθμιση της εισφοράς του άρθρου 1 του N.128/1975 (άρθρο 63) / Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του ΚΦΕ (άρθρο 11-Μέρος Τρίτο-Κεφάλαιο Α΄)_ Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/24.04.2019) — CLONE

Ρύθμιση της εισφοράς του άρθρου 1 του N.128/1975 (άρθρο 63) / Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του ΚΦΕ (άρθρο 11-Μέρος Τρίτο-Κεφάλαιο Α΄)_ Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/24.04.2019) — CLONE