Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Κοντά σας από το 1990. Μέλος της LEASEUROPE

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Η διάδοση, προαγωγή, επέκταση και ανάπτυξη του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα.

Καθώς και η εξέταση και επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της και την κοινή εκπροσώπηση

των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

TI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

 • Ακίνητα
 • Οχήματα
 • Εξοπλισμός
 • Αεροσκάφη

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ LEASING

 • Σύγχρονο Εργαλείο χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων
 • Διατήρηση ρευστότητας
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή μισθωμάτων
 • Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης
9

Μέλη της ένωσης

1990

Ιδρυση της Ένωσης

4

Βασικές
μορφές Leasing

Τι είναι το Leasing?

Το leasing είναι διεθνής όρος και σημαίνει μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή, σε ένα άλλο πρόσωπο το μισθωτή έναντι ορισμένης αμοιβής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τη μορφή της μίσθωσης.

Μορφές Leasing

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ LEASING

 • Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing)
 • Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale and Lease Back)
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση με συνεργασία Προμηθευτών (Vendor Leasing)
 • Κοινοπρακτική Μίσθωση (Syndicated Leasing)
Πλεονεκτήματα Leasing για το μισθωτη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ

 • Χρηματοδότηση της συνολικής αξίας της επένδυσης
 • Αύξηση της ρευστότητας
 • Προστασία της επιχείρησης
 • Φορολογική έκπτωση του συνόλου των μισθωμάτων
 • Ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καταβολής των μισθωμάτων
 • Σύνδεση με Αναπτυξιακά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο)
Πλεονεκτήματα Leasing για τον εκμισθωτη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

 • Η Xρηματοδοτική Μίσθωση είναι ένα δάνειο τακτής λήξης (ΔΤΛ) με περισσότερες εξασφαλίσεις. Επομένως η μίσθωση φέρει μικρότερο κίνδυνο για το χρηματοδοτικό ίδρυμα (εκμισθωτής), απ’ ότι ο τραπεζικός δανεισμός στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (δανειστής)
 • Το leasing σαν νέο προϊόν διευρύνει τον κύκλο της πελατείας της τράπεζας και προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας.