Νομοθεσία Leasing

Νομοθεσία, Νομοθεσία Leasing / 23.07.2013

[Αποσβέσεις: άρθρ. 24 - Επισφαλείς απαιτήσεις: άρθρ. 26 - Υποκεφαλαιοδότηση: άρθρ. 49 - Κατάργηση αφορολόγητου αποθεματικού: άρθρ. 72] ...

Νομοθεσία, Νομοθεσία Leasing / 23.07.2013

Νομοθεσία, Νομοθεσία Leasing / 12.11.2012

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2066/1/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΑΝΟΥΡΑΡΙΟΥ 2006 "ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" Κοινοποίηση ν. 4093/2012 (Α' 222) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Γενική Γραμματεία Μεταφορών (07-01-2013) - Οδηγίες προς τα όργανα καθ'οδόν ελέγχου...