Φορολογικά (ΠΟΛ) και Ατομικές Απαντήσεις

Εκτύπωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΑΔΕ- Διαδικτιακή υπηρεσία "Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων" στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1080/09.06.2017 - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης - Επισφαλείς απαιτήσεις 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1094/12.07.2016 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1145/03.07.2015 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε Ε.Χ.Μ. για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση Χ.Μ. (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 & 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1056/02.03.2015 - Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1143/15.05.2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.12 & 13, αρθρ. 72 του ν.4172/2013 - Αυτοτελής Φορολόγηση Αφορολόγητων Αποθεματικών του ν.2238/1994

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1007/02.01.2014 - Αυτοτελής Φορολόγηση Αφορολόγητων Αποθεματικών του ν.2238/1994

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1180/18.07.2013 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4110/23.1.2013 σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους - Υπαγωγή μισθώματος σε ΦΠΑ 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1095/29.04.2013 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 18, 21 & 45 του αρθρ.3 του ν.4110/2013

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ατομική Απάντηση - Χρόνος φορολογίας σε άρση της απαλλαγής από φ.μ.α. κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης sale και lease back

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ατομική Απάντηση - Εποπτική αντιμετώπιση των Εμπορικών Μισθώσεων (ΤτΕ)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ατομική Απάντηση - Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε sale και lease back συμβάσεις

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ατομική Απάντηση - Υπολογισμός πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων από τις Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του ν. 1665/1986

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1083/16.05.2008 - Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1005/14.01.2005 - Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία (βλ. Παράρτημα / Μισθώματα σε εταιρείες leasing)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΟΛ 1039/04.03.2003 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, και 26 παρ. 2 του ν.3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ 330 τ. α'/24-12-2002)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ατομική Απάντηση - Διαγραφή απαιτήσεων κατά πελατών οι οποίες είναι ανεπίδεκτες είσπραξης

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal