Αποφάσεις Τράπεζας της Ελλάδος

Εκτύπωση
ΠΕΕ 150/03.10.2018 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (EBA/GL/2017/06)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 142/11.06.2018 – Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 139/24.04.2018 – Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012 "Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα" 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 136/02.04.2018 – Τροποποίηση της ΠΕΕ 42/30.05.2014, "Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων" & Παράρτημα

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 134/05.03.2018 – Τροποποίηση της ΠΕΕ 42/30.05.2014, "Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων" 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 124/16.10.2017 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παρ. 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 111/31.01.2017 – Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της ΤτΕ από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του εσωτερικού άρθρου 81 του άρθου 2 του ν.4335/2015

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2675/19.12.2016 – Υποβολή στην ΤτΕ περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 102/30.08.2016 – τροποποίηση της ΠΕΕ 42/30.05.2014 "Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων"

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 95/27.05.2016 - Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015) - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/08.03.2016
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΠΑΘ 184/1/25.04.2016 – Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών από πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 82/08.03.2016 (ΦΕΚ Β' 651/10.03.2013) – Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Κεφάλαιο Α / Ενότητα Α2 - χορήγηση άδειας και σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 47/09.02.2015 – Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Τροποποίηση ΠΕΕ 42/30.05.2014)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΠΑΘ 114/1/04.08.2014 – Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 42/30.05.2014 – Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Εμπορικές Μισθώσεις / Έγγραφο της ΤτΕ - 21.11.2011

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 – Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΤΠΘ 281/17.03.2009 – Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την ΤτΕ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 – Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους συναλλαγών τους

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2393/15.07.1996 – Επιτόκιο Υπερημερίας.

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal