Αποφάσεις Τράπεζας της Ελλάδος

Εκτύπωση
ΠΕΕ 95/27.05.2016 - Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015) - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/08.03.2016
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΠΑΘ 184/1/25.04.2016 – Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών από πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 82/08.03.2016 (ΦΕΚ Β' 651/10.03.2013) – Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Κεφάλαιο Α / Ενότητα Α2 - χορήγηση άδειας και σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 47/09.02.2015 – Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Τροποποίηση ΠΕΕ 42/30.05.2014)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΠΑΘ 114/1/04.08.2014 – Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΕΕ 42/30.05.2014 – Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Εμπορικές Μισθώσεις / Έγγραφο της ΤτΕ - 21.11.2011

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 – Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΤΠΘ 281/17.03.2009 – Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την ΤτΕ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 – Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους συναλλαγών τους

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΔ/ΤΕ 2393/15.07.1996 – Επιτόκιο Υπερημερίας.

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal